הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים-בתחום הון אנושי – 20.10.2022.pdf