הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים תוכנה – 20.10.2022.pdf