הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים מערכות – 20.10.2022.pdf