הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים מדעי החיים 20.10.2022.pdf