הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים תקשורת ואלקטרוניקה – 20.10.2022 .pdf