נספח ו הסכם נספח למכרז מחקרים אקדמיים – מתוקן לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים.pdf