נספח ד- מחקרים אקדמיים -טופס הצעה (מתוקן)- בעקוב אחר שינויים – נוסח לא להגשה.pdf