מסמכי מכרז מחקרים אקדמיים-מתוקן לאחר שאלות ההבהרה בעקוב אחר שינויים.pdf