מסמכי מכרז ניקיון לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים.pdf