הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים תקשורת ואלקטרוניקה 13.09.2022.pdf