הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים תקשורת ואלקטרוניקה 05.09.2022.pdf