הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים תקשורת ואלקטרוניקה – 05.09.2022.pdf