הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים-בתחום הון אנושי – 04.09.2022.pdf