נספח 4–תצהיר חתום על -ידי מורשהי החתימה של המציע ושלכל אחד מבעלי מניותיו המהותיים, מאומת על -ידי עוד.docx