נספח 3 –הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים –שכר מינימום), התשעא-2011.docx