הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים-בתחום הון אנושי – 15.08.2022.pdf