הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים תעשיות היצור – 15.08.2022.pdf