הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים תוכנה – 15.08.2022.pdf