הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים מערכות – 15.08.2022.pdf