הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים מדעי החיים – 15.08.2022.pdf