הודעה על כוונה לערוך רשימת מציעים תקשורת ואלקטרוניקה – 15.08.2022.pdf