ולנייר עקרונות המפרט עקרונות תכנית השתפ בין משהבט ורשות החדשנות.pdf