נספח ג’ – התחייבות להסדרת רישום בכל המרשמים הנדרשים.docx