נספח ב’ – תצהיר לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.docx