נספח א 2 – הצהרת המבצע המוצע על זמינות של 160 שעות עבודה לפחות.docx