נספח 3 לנוהל -הצהרת שותפים בדבר הסכמה עקרונית לשיתוף פעולה במו”פ.docx