נספח מס’ 1ג’ – טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמת מאיצים טכנולוגיים_1 27.6.docx