פרוטוקול ישיבת מועצת הרשות מיום 18.01.2022 – לפרסום.pdf