מסמכי מכרז מנהל פרויקטים מתואמים מעודכן לאחר שאלות הבהרה.pdf