מסמכי מכרז אתר האינטרנט-מתוקן בעקבות שאלות ההבהרה.pdf