נספח ג- הסכם נספח למכרז לניהול פיילוטים בתחום בנייה מתואמת.pdf