נספח ב – טופס הצעה מכרז מתאם מיזם – מסמכים להקלדה בוורד.docx