נספח ג’ – מבנה הצעת המחיר והוראות למילויה בתיבת המכרזים האלקטרונית במערכת רמדור.pdf