נספח ב’- טופס הצעה -טופס ההצעה האיכותית – מסמכים להקלדה בוורד.docx