נספחים ד-ה – הסכם נספח למכרז מוצרי מחשוב-(מתוקן לאחר שאלות הבהרה ) בעקוב אחר שינויים.pdf