נספחים ד-ה – הסכם ומפרט שירותים למכרז מוצרי מחשוב-(מתוקן לאחר שאלות הבהרה ) – נקי.pdf