נספח ב למכרז מחשוב – טופס ההצעה-מתוקן לאחר שאלות הבהרה בעקוב אחר שינויים.pdf