נספח ב למכרז מחשוב – טופס ההצעה-מתוקן נקי להגשה.docx