מסמכי מכרז המחשוב-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-בעקוב אחר שינויים.pdf