דוח וועדת מקוב להעצמת התעשייה המסורתית והפריפריה.pdf