השפעת התמיכה הממשלתית במופ תעשייתי על המשק הישראלי.pdf