נספח 2 לנהלי מסלול 49 – הצהרה בדבר שמירת זכויות עובדים.docx