נספח מס’ 1ב’ – טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמת מרכזי חדשנות טכנולוגית.docx