נספח מס’ 1א’ – טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמת מועדוני אנג’לים.docx