מסלול הטבה

מסלול הטבה מס’ 49 – תכניות לעידוד הנבטה ויזמות

קובץ ראשי להורדה

נספח מס’ 1ג’ – טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמת מאיצים טכנולוגיים.docx