נספח מס 3 לנהלי מסלול 49 – הצהרת המציע ושותפים מהותיים.docx