נספח ב לנהלי מסלול 49 – תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים – שכר מינימום.docx