תצהיר חתום-בדבר נסיון מומחה טכנולוגי למכינת מופ- 10.9.2021.pdf