נספח ד’ למסלול קרן המו”פ – הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם – 19.9.2021.pdf