נספח 1 לנהלי מסלול 4 – הצעה לקבלת זיכיון במסלול חממות טכנולוגיות 2020.docx